เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-302 Social Science Research Methodology กลุ่ม 1 เอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเลือกหัวข้อการกำหนดปัญหาการวิจัยกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยการ สร้างและทดสอบเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย