427-302 Social Science Research Methodology กลุ่มที่ 2 มลายูศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเลือกหัวข้อการกำหนดปัญหาการวิจัยกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยการ สร้างและทดสอบเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย