เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-302 social science research methodology กลุ่มที่ 3 เอกมลายูศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเลือกหัวข้อ การกำหนดปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย