427-302 social science research methodology กลุ่มที่ 3 เอกมลายูศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเลือกหัวข้อ การกำหนดปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย