58-1 4943309 การสุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค (กศ.บป.)

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการสุขาภิบาลอาหาร โรคและอันตรายที่เกิดจากอาหาร หลักการจัดการและควบคุมการผลิตและจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการ พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของผู้สัมผัสอาหาร การเฝ้าระวังและการตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสุขาภิบาลอาหารและผลกระทบ การคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินการในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค