เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

405_158 k31101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์