427-304 ภาค 1/2558 sociological theory

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์และทดสอบทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์ เลือกศึกษาแนวความคิดทฤษฎีสังคมวิทยาบางสำนัก ทั้งยุคคลาสสิกและปัจจุบัน เช่น ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ทฤษฎีความขัดแย้งและทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์