homeห้องเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (ภาคฤดูร้อน/2554)
personperson_add
ห้องเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (ภาคฤดูร้อน/2554)

ผู้สอน
person
กิติวรญา รัตนมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (ภาคฤดูร้อน/2554)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1642

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ว่าด้วยเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง สำหรับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน/2554 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)