ห้องเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (ภาคฤดูร้อน/2554)

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ว่าด้วยเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง สำหรับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน/2554