homeห้องเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (ภาคฤดูร้อน/2554)
person
ห้องเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (ภาคฤดูร้อน/2554)

ผู้สอน
กิติวรญา รัตนมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (ภาคฤดูร้อน/2554)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1642

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ว่าด้วยเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง สำหรับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน/2554 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)