การวิจัยทางการศึกษา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา