การวิจัยทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา