คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา