มัธยมศึกษาปีที่1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียนทั้งหมด 23 คน