เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1095309 การประกันคุณภาพการศึกษา-A

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กรุณา แดงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เจตนารมณ์ ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดทฤษฎี และหลักการของการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา บทบาทครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน