Network I & LAB

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายและการประยุกต์ใช้และการเข้าใจถึงโครงสร้างเครือข่ายและสถาปัตยกรรมในรูปแบบ OSI การบริการเครือข่ายชั้นกายภาพตลอดจนถึงชั้นสุดท้ายแอฟลีเคชันเลเยอร์