อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

Wirat Phongsiri

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้ ICT และ Applicationsที่จำเป็น สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา