อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้ ICT และ Applicationsที่จำเป็น สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา