เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา 640-211 การสื่อสารทางสุขภาพ (Health Communication) 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง วินีกาญจน์ คงสุวรรณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อให้นักศึกษา

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการสื่อสารทางสุขภาพ และจิตวิทยาการสื่อสารทางสุขภาพ

2.สามารถใช้ทักษะที่เหมาะสมในการสื่อสารกับทีมสุขภาพ และผู้ใช้บริการ

3.สามารถสืบค้นจากฐานข้อมูล และเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบท และวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการในการปฏิบัติการพยาบาล

4.มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานเป็นทีมได้