วิชา 640-211 การสื่อสารทางสุขภาพ (Health Communication) 1/2558
ผู้สอน

นาง วินีกาญจน์ คงสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา 640-211 การสื่อสารทางสุขภาพ (Health Communication) 1/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16459

สถานศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษา

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการสื่อสารทางสุขภาพ และจิตวิทยาการสื่อสารทางสุขภาพ

2.สามารถใช้ทักษะที่เหมาะสมในการสื่อสารกับทีมสุขภาพ และผู้ใช้บริการ

3.สามารถสืบค้นจากฐานข้อมูล และเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบท และวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการในการปฏิบัติการพยาบาล

4.มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานเป็นทีมได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.