ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่มศุกร์ บ่าย 1/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16464

สถานศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาสื่อสารมวลชนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่นๆ