763-344 Monetary Management

ธวัช นุัยผอม

College of Islamic Studies, Prince of Songkla University

คำอธิบายชั้นเรียน

เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน ตลาดเงินและสถาบันการเงิน เทคนิคและวิธีการในการบริหารการเงิน ทั้งในด้านการจัดหาและ จัดสรรเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว การตัดสินใจ ลงทุน โครงการและนโยบายเงินปันผล ตลอดจนการตัดสินใจ ปัญหาทั่วไปทางการเงิน