เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

763-344 Monetary Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธวัช นุัยผอม

College of Islamic Studies, Prince of Songkla University

เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน ตลาดเงินและสถาบันการเงิน เทคนิคและวิธีการในการบริหารการเงิน ทั้งในด้านการจัดหาและ จัดสรรเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว การตัดสินใจ ลงทุน โครงการและนโยบายเงินปันผล ตลอดจนการตัดสินใจ ปัญหาทั่วไปทางการเงิน