929-450 Thai Economy (1/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะโครงสรางและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีต และปัจจุบัน ปญหาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โครงสรางและระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน ปญหาเศรษฐกิจภาคใตโดยเฉพาะภาคใต ตอนบน