เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

929-450 Thai Economy (1/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ลักษณะโครงสรางและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีต และปัจจุบัน ปญหาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โครงสรางและระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน ปญหาเศรษฐกิจภาคใตโดยเฉพาะภาคใต ตอนบน