929-450 Thai Economy (1/2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะโครงสรางและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีต และปัจจุบัน ปญหาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โครงสรางและระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน ปญหาเศรษฐกิจภาคใตโดยเฉพาะภาคใต ตอนบน