การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (PKRU) #561

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดทางโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและอินสแตนส์ เอ็นแค็บซูเลชั่น อินเฮอริแทนส์ โพลีมอร์ฟิซึ่ม และแอบสแตร็กชั่น การประยุกต์แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ ฝึกการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ