เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

(1/58) 242-207 PROGRAMMING FUNDAMENTALS I

เกี่ยวกับชั้นเรียน

- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียน ในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประกอบอาชีพ ควรมีการปรับเปลี่ยน ตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง เทคนิควิธีการ และเนื้อหา ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน


- เพื่อให้เข้าใจกระบวนทัศน์ของการเขียนโปรแกรม ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ โครงสร้างควบคุม กลยุทธในการแก้โจทย์ปัญหา อาร์เรย์ ข้อความ การจัดการหน่วยความจำแบบเฉพาะใช้งาน โครงสร้างข้อมูลแบบเชื่อมต่อ แถวคอย กองเรียงทับซ้อน ตารางแฮช กราฟ ต้นไม้ และ การย้อนรอย