936-462 English in the workplace (3 credits 1_2015)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

"English for work and life"