homeวิทยานิพนธ์53
personperson_add
วิทยานิพนธ์53

ผู้สอน
Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยานิพนธ์53

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1649

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยานิพนธ์เป็นกิจกรรมวิชาการที่มีวัตถุประสงค์หลักต้องการฝึกนิสิตให้มีประสบการณ์การวิจัยที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและ/หรือองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)