วิทยานิพนธ์53

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยานิพนธ์เป็นกิจกรรมวิชาการที่มีวัตถุประสงค์หลักต้องการฝึกนิสิตให้มีประสบการณ์การวิจัยที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและ/หรือองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา