จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 1/2558 (เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

คำอธิบายชั้นเรียน

วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว