กระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแนวคิดการเรียนรู้นอกกรอบ เพื่อพัฒนาแนวคิด ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาเรียน หรือในชีวิตประจำวันทั่วไป ได้