กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

รัตนพล ล่องโลก

เอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปสี่เหลียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5