เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา 438-101 ศาสนวิถี (Religious Paths) กลุ่ม 02 วันพฤหัสบดี 10-11.50 ภาคการศึกษาที่ 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 438-101 ศาสนวิถี

ผู้สอน อาจารย์อารีย์ธรรมโคร่ง (Aree Tamkrong)

ห้องพัก 50425 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3061

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

E-mail: [email protected]

Office Hours: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


ลักษณะรายวิชา วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา

หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ


วัตถุประสงค์การสอน

1.เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลักคำสอนสำคัญ และหลักจริยธรรมในศาสนาต่างๆ

2.เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจความสำคัญของศาสนาต่อสังคมและสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างศาสนาได้

3.เพื่อให้นักศึกษามีเจตนคติที่ดีต่อศาสนาของตนเองและศาสนาอื่นๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตาม

ศาสนบัญญัติได้อย่างถูกต้อง

4.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาไปปรับใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสมได้