MBC 0201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (58075.122)

คำอธิบายชั้นเรียน

MBC0201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( Management Information System) สำหรับนักศึกษากลุ่มเรียน 58075.122