Math4Econ&Mgmt

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

1-2558