สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

นันภัทร คำวิจิตร

สถาบันการพลศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการรับรู้สารสนเทศ กำหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและสืบค้นสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ การนำเสนอ เผยแพร่สารสนเทศ การอ้างอิงสำหรับการเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย