เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นันภัทร คำวิจิตร

สถาบันการพลศึกษา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการรับรู้สารสนเทศ กำหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและสืบค้นสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ การนำเสนอ เผยแพร่สารสนเทศ การอ้างอิงสำหรับการเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย