ผู้สอน
นันภัทร คำวิจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16509

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการรับรู้สารสนเทศ กำหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและสืบค้นสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ การนำเสนอ เผยแพร่สารสนเทศ การอ้างอิงสำหรับการเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย