เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นันภัทร คำวิจิตร

สถาบันการพลศึกษา

ศึกษาความเป็นมา โครงสร้าง ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานทั่วไปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น โปรแกรมเพื่อการจัดพิมพ์เอกสาร โปรแกรมเพื่อสร้างตาราง และการคำนวณเบื้องต้น โปรแกรมเพื่อการนำเสนอข้อมูล และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน