การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน

นันภัทร คำวิจิตร

สถาบันการพลศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความเป็นมา โครงสร้าง ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานทั่วไปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น โปรแกรมเพื่อการจัดพิมพ์เอกสาร โปรแกรมเพื่อสร้างตาราง และการคำนวณเบื้องต้น โปรแกรมเพื่อการนำเสนอข้อมูล และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน