564121วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558