001-101 ASEAN Studies semester 1/2015 (ทีมคณาจารย์ผู้สอน)

พรปวีณ์ ศรีงาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรายวิชา 001-101 อาเซียนศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์