เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-101 Man and Civilization Heritage กลุ่ม 1!!!!! ภาคเรียนที่ 1/2558 นักศึกษารหัส 58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผศ.ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายวิชา 425-101 มนุษย์กับมรดกทางอารยธรรม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี