425-101 Man and Civilization Heritage กลุ่ม 1!!!!! ภาคเรียนที่ 1/2558 นักศึกษารหัส 58

พรปวีณ์ ศรีงาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 425-101 มนุษย์กับมรดกทางอารยธรรม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี