425-101 Man and Civilization Heritage กลุ่ม 1!!!!! ภาคเรียนที่ 1/2558 นักศึกษารหัส 58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. พรปวีณ์ ศรีงาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายวิชา 425-101 มนุษย์กับมรดกทางอารยธรรม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี