เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-132 Comp Lab for Bis II (1-2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาสามารถ นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน ปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยเพิ่มโครงการที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยเน้นการฝึกปฎิบัติด้วยตนเอง