1-2015_SMM2404_วัสดุนาโน_G2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้างของวัสดุในระดับนาโน ที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพ, ทางเคมีและทางไฟฟ้าที่พื้นผิวของวัสดุนาโนเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านนาโนศาสตร์ การผลิต การขึ้นรูปและการประยุกต์ใช้