ผู้สอน
นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2558-2560 //441-306 และ 441-421 ภาวะผู้นำและการจูงใจ (Leadership and Motivation Techniques)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16535

สถานศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้นำ การพัฒนาตนเอง การปรับตัว การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และจริยธรรมของผู้นำ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบผู้นำที่สอดคล้องกับรูปแบบองค์การ บทบาทการจูงใจบุคลากรในองค์การ ความหมายและทฤษฎีของการจูงใจ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และการนำการจูงใจไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์