Environmental Economics

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นวิชาที่เปิดสอนนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิ