เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-491/928-492 โครงงาน 1/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การนำความรู้ที่ได้เรียนมาพัฒนาเป็นชิ้นงานได้จริง โครงงานอาจแบ่งเป็น การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือการศึกษาวิจัยด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาหัวข้อโครงงาน และดำเนินโครงงานตามระเบียบวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือระเบียบวิธีวิจัย ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน