เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ง 33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูอานันทชัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อานันทชัย กุลณดี

โรงเรียนหนองห้างพิทยา

การสร้างสื่อการเรียนรู้ และ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI