รายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ง 33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูอานันทชัย

อานันทชัย กุลณดี

โรงเรียนหนองห้างพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างสื่อการเรียนรู้ และ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI