สัมมนา (Seminar) รหัสวิชา 3501-2001

วรรณวิภา โคตัน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฎิบัติเกี่ยวกับ การศึกษาค้นคว้าและเลือกหัวข้อสัมมนา การเรียบเรียงและการเขียนรายงาน การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ การนำเสนอ การอภิปราย และการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการนำเสนอ

(ให้นักศึกษาเตรียมหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้องทางสาขาวิชาชีพเพื่อนำเสนอ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง)