สัมมนา (Seminar) รหัสวิชา 3501-2001
ผู้สอน

วรรณวิภา โคตัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สัมมนา (Seminar) รหัสวิชา 3501-2001

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16557

สถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฎิบัติเกี่ยวกับ การศึกษาค้นคว้าและเลือกหัวข้อสัมมนา การเรียบเรียงและการเขียนรายงาน การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ การนำเสนอ การอภิปราย และการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการนำเสนอ

(ให้นักศึกษาเตรียมหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้องทางสาขาวิชาชีพเพื่อนำเสนอ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.