เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนา (Seminar) รหัสวิชา 3501-2001

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรรณวิภา โคตัน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ปฎิบัติเกี่ยวกับ การศึกษาค้นคว้าและเลือกหัวข้อสัมมนา การเรียบเรียงและการเขียนรายงาน การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ การนำเสนอ การอภิปราย และการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการนำเสนอ

(ให้นักศึกษาเตรียมหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้องทางสาขาวิชาชีพเพื่อนำเสนอ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง)