สรีรวิทยาของพืช รหัสวิชา 3502-2001

วรรณวิภา โคตัน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของกระบวนการทางสรีรวิทยาต่อการผลิตพืช การเจริญเติบโตและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน้ำ การลำเลียง การเจริญเติบโต การออกดอก ติดผลและการสุกแก่ของพืช การใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาในการผลิตและปรับปรุงผลผลิตพืช