เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สรีรวิทยาของพืช รหัสวิชา 3502-2001

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรรณวิภา โคตัน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของกระบวนการทางสรีรวิทยาต่อการผลิตพืช การเจริญเติบโตและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน้ำ การลำเลียง การเจริญเติบโต การออกดอก ติดผลและการสุกแก่ของพืช การใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาในการผลิตและปรับปรุงผลผลิตพืช