438-101 ศาสนวิถี กลุ่ม3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักศาสนาต่างๆ แลจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ