ตรรกศาสตร์พื้นฐาน 1/58

คำอธิบายชั้นเรียน

เหมาะสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับกฏเกณฑ์การคิดและการใช้เหตุผล