HP class4

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการสอบประมวลความรอบรู้รายวิชา การพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช