การศึกษาเพื่ออาชีพ(อช31001)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

อาชีพเพื่อการมีงานทำ