145-170 (1-2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

รากฐานของวิชาการสัตวแพทย์ บทบาทและหน้าที่ใน ๓ ด้านหลัก คือการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและความปลอดภัยของอาหาร สัตวแพทย์และการประมวลความรู้เพื่อการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพสัตว์สัตวแพทย์และแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว การบริหารงานสัตวแพทย์ในภาครัฐบาลและเอกชน หน้าที่สัตวแพทย์ในระดับชาติและนานาชาติ

Veterinary foundation, role and responsibility in three main aspects: animal health care, zoonotic prevention and food safety; veterinarian and integrated knowledge for animal health care and improvement; veterinarian and idea of one world one health; veterinary administration in government and private sectors; veterinary occupation in national and international levels.