คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2558

Kawinthorn Rattaoaj

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น