เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทสม 457 หลักวาทศิลป์สำหรับผู้นำ ภาควิชา ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  • จุดมุ่งหมายของรายวิชา
    • เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักวาทศิลป์ ศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ
    • เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการพูดเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้นำได้
    • เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้วาทศิลป์ในการพูดเฉพาะโอกาส