การใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียน สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ linux ได้ รู้จักคำสั่งการใช้งานเบื้องต้น