ถอดบทเรียนจาก “การประเมินโรงเรียนแกนนำการอ่าน”

วรพล อังกุรัตน์

ฝ่ายการศึกษา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการ "พัฒนาเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย"

วันเสาร์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร