การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษา และ วิชาชีพครู ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา