เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษา และ วิชาชีพครู ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา